Beleid Veilig sportklimaat VV SWEEL

Contactgegevens vertrouwenscontactpersoon vv Sweel:

Jannie van der Weide

Email: vertrouwenscontactpersoon@vvsweel.nl

Telefoon: 06 – 22 58 38 99

Definitieve versie
Datum: 20 mei 2019
Auteurs: Bart Meems, Hilde Rotmensen

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1     Inleiding. 3

Hoofdstuk 2     Definities. 3

2.1         Begeleider. 3

2.2         Grensoverschrijdend gedrag. 3

2.3         Seksuele intimidatie. 4

Hoofdstuk 3     Gedragsregels vv Sweel 4

Hoofdstuk 4     De vertrouwenscontactpersoon. 5

Hoofdstuk 5     Verklaring omtrent het gedrag. 5

Hoofdstuk 6     Aanstellingsbeleid vrijwilligers. 6

6.1         Profiel voor begeleider. 6

6.2         Stappen procedure aanstelling begeleiders. 6

6.3         Procedure voor reeds aangestelde begeleiders. 6

Hoofdstuk 7     Communicatie beleid veilig sportklimaat. 6

Bijlage      Profiel vertrouwenscontactpersoon. 8

Hoofdstuk 1      Inleiding

Voetballen en samenzijn in een sociaal veilige omgeving staat bij vv Sweel hoog in het vaandel. Binnen de vereniging is alles erop gericht om grensoverschrijdend gedrag en ongewenste situaties tussen personen te voorkomen. Helaas komen in Nederland vele meldingen voor van seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen sportverenigingen. Het is bekend dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze vaak gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging. Vv Sweel wil graag actief beleid voeren en daarmee alles te richten op het hebben van een veilig sportklimaat en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Dit beleidsdocument kent de volgende onderdelen:

 • Definities
 • Gedragsregels voor begeleiders
 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Aanstellingsbeleid voor vrijwilligers en verklaring omtrent het gedrag
 • Communicatie

Hoofdstuk 2      Definities

Voor de uitvoering van het beleid veilig sportklimaat is het van belang om een aantal definities duidelijk vast te stellen binnen de vereniging. Zo wordt een kader gevormd waarbinnen het beleid kan worden uitgevoerd.

2.1          Begeleider

Definitie van het begrip begeleider: Een begeleider is degene die binnen vv Sweel een (jeugd)voetballer in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coach, leider en/of verzorger) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook. In dit beleidsdocument wordt voor de leesbaarheid het woord begeleider gebruikt, waar ook begeleidster kan worden gelezen. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een directe relatie met die sportbeoefening hebben, zoals bijvoorbeeld sociale activiteiten.

2.2          Grensoverschrijdend gedrag

Het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:

 • Lichamelijk geweld (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten) 
 • Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.)
 • Seksuele intimidatie (zie definitie)
 • Vernieling van eigendommen van een ander.

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt.

2.3          Seksuele intimidatie

Definitie begrip seksuele intimidatie:

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de hierna genoemde gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt.

Hoofdstuk 3      Gedragsregels vv Sweel

Voor vv Sweel is de relatie tussen de begeleider en de voetballer erg belangrijk. De begeleider is van groot belang voor een plezierige en veilige sportomgeving in de club. De georganiseerde sport in Nederland heeft gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de KNVB. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.  Vv Sweel onderschrijft deze regels en verwacht van haar vrijwilligers en medewerkers dat deze ten alle tijden worden nageleefd en overtreding van de gedragsregels worden onderzocht en indien nodig gemeld bij de vertrouwenspersoon van de KNVB. Overtredingen leiden mogelijk tot sancties voor de overtreder.

De gedragsregels voor begeleiders en voetballers onderling, zullen bij de behandeling van concrete klachten als toetssteen worden gebruikt.

Gedragsregels begeleiders, voetballers en leden van vv Sweel:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 5. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 6. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Aanvullend op de algemene gedragsregels gelden voor begeleiders van vv Sweel onderstaande gedragsregels:

 1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens trainingen wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 10. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Hoofdstuk 4      De vertrouwenscontactpersoon

Vv Sweel heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP is binnen vv Sweel het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Deze persoon biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP wijst de weg bij vragen en kan actief meedenken over preventieve maatregelen. De KNVB en het NOC NSF hebben vertrouwenspersonen in dienst en de VCP van vv Sweel schakelt indien nodig in overleg met het dagelijks bestuur van vv Sweel deze functionarissen in en volgt daarin de meldingsprocedure van de KNVB.

Binnen vv Sweel heeft de VCP een neutrale positie. De VCP wordt geacht te handelen volgens een vast protocol. Het is niet de bedoeling dat de VCP het probleem van de melder overneemt, inhoudelijk begeleidt of zelf onderzoek doet. De VCP maakt wel melding van een probleem of incident bij het bestuur. Bij deze melding worden de gegevens geanonimiseerd en deze zijn dus niet door andere partijen terug te leiden tot een persoon. Alle informatie die de VCP ontvangt, wordt vertrouwelijk en zoveel mogelijk anoniem behandeld.

De VCP van vv Sweel heeft een door het NOC NSF gecertificeerde training gevolgd.
In de bijlage is het profiel van de VCP opgenomen. Voor vv Sweel geldt dat bij ingang van het beleid de VCP wordt aangesteld en gelijktijdig de training wordt gestart.

Hoofdstuk 5      Verklaring omtrent het gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor meer informatie klik hier. 

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Binnen vv Sweel geldt het beleid dat iedere begeleider een actuele VOG met het van toepassing zijnde screeningsprofiel (omgang met minderjarige personen, of financiële gegevens) heeft ingeleverd bij het verantwoordelijke bestuurslid of commissielid waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de uitoefening van de begeleidersfunctie of bestuursfunctie.

Vv Sweel voldoet als vereniging aan de voorwaarden om de kosteloos de VOG aan te kunnen vragen voor vrijwilligers. Voor medewerkers geldt dat de kosten van aanvraag worden vergoed door vv Sweel.

Hoofdstuk 6      Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Het is belangrijk dat iedere begeleider weet wat van hem/haar verwacht wordt en welke kaders op hem/haar van toepassing zijn binnen de vereniging. Vv Sweel voert een aanstellingsbeleid met als doel om duidelijkheid te geven over der verwachtingen tussen de vereniging en de begeleider in zijn/haar rol en risico’s op ongewenste situaties te minimaliseren.

6.1          Profiel voor begeleider

 • Voor iedere begeleidersfunctie (trainer, leider, verzorger) is een profiel opgesteld. Dit profiel maakt duidelijk wat er van de begeleider verwacht wordt. Er kunnen verschillende profielen zijn, aangezien de rol van een trainer anders is dan die van leider van een jeugdteam. Ook zijn er verschillen tussen de jeugd- en seniorenteams. Zo heeft ook een verzorger een andere rol.
 • De gedragsregels zijn onderdeel van het profiel.
 • Het profiel wordt door het verantwoordelijke bestuurslid/commissielid overhandigt aan de begeleider.
 • Iedere begeleider heeft een VOG ingeleverd bij vv Sweel waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn om de functie uit te voeren.

6.2          Stappen procedure aanstelling begeleiders

Bij het aanstellen van begeleiders wordt het volgende proces doorlopen:

 • Bestuurs-/commissielid voert een kennismakingsgesprek met de kandidaat begeleider.
 • Tijdens het kennismakingsgesprek worden het profiel en de gedragsregels besproken met de kandidaat begeleider.
 • Het laten aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • De gedragsregels worden aan iedere begeleider uitgereikt en het onderwerp wordt besproken tijden bijeenkomsten van begeleiders.
 • Het beleid ongewenst gedrag wordt overhandigt aan de begeleider.
 • Bij de aanstelling van (jeugd)trainers: de vereniging kan er voor kiezen om over te gaan tot het checken van de naam bij het register van veroordeelden inzake seksuele intimidatie.
 • Bij het aanstellen van (jeugd)trainers kan de vereniging ervoor kiezen om referenties op te vragen. Deze referenties worden uitgevraagd door het betrokken bestuurslid.

6.3          Procedure voor reeds aangestelde begeleiders

Het beleid veilig sportklimaat en de aanstellingsprocedure wordt in 2019 van kracht en van toepassing op alle begeleiders van vv Sweel. Ten aanzien van de reeds aangestelde begeleiders geldt dat wordt gevraagd een VOG aan te vragen en in te leveren. Voorstel is om op 1 juli 2019 alle VOG’s in bezit te hebben, voor ingangsdatum van het nieuwe voetbalseizoen.

Hoofdstuk 7      Communicatie beleid veilig sportklimaat

Ieder lid van vv Sweel draagt bij aan een veilig sportklimaat. Bewustwording hiervan bij leden is een belangrijk onderdeel van het beleid. Hoe kunnen onveilige en ongewenste situaties worden herkend en wat kun je als lid doen om dit te voorkomen? Het is ook belangrijk om te communiceren over de procedure die wordt gevolgd, bijvoorbeeld bij het aanstellen van begeleiders, het waarom van de VOG, en de rol van de vertrouwens contactpersoon.

Ieder seizoen wordt aandacht gegeven aan het beleid veilig sportklimaat door het in diverse overleggen te bespreken:

 • Leidersoverleg senioren
 • Leiders- en trainersoverleg jeugd
 • Vast agendapunt algemene ledenvergadering
 • Bestuur vv Sweel agendeert het thema veilig sportklimaat in ieder geval tweemaal per jaar op de agenda.

Communicatie in het eerste jaar 2019-2020

Het beleid veilig sportklimaat is nieuw voor vv Sweel. In het eerste jaar waarin het beleid van kracht wordt is het verstandig om binnen de vereniging hierover extra te communiceren. Met name in gesprek gaan met leden is belangrijk, daarnaast kan ervoor worden gekozen om de leden per email te informeren over dit beleid. Verder zou gebruik kunnen worden gemaakt van posters en ander materiaal om bekendheid te geven aan het thema veilig sportklimaat.

Specifieke communicatiemomenten:

 • Jeugdleidersbijeenkomst ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.
 • Elftalleiders senioren informeren.
 • Uitnodiging om VOG aan te vragen verspreiden met inleidende brief om doel uit te leggen, daarbij beleid meesturen
 • Publicatie van het beleid op de website met bijpassend artikel ter toelichting.
 • Introductie van de VCP in de vereniging:
 • Bekendmaking via de website.
 • Contactinformatie verspreiden onder de begeleiders
 • Contactinformatie zichtbaar maken in de kantine.

Bijlage  Profiel vertrouwenscontactpersoon

Functieprofiel VCP

Algemene taakomschrijving

De VCP is contactfunctionaris binnen de sportvereniging of sportbond, betreffende Seksuele Intimidatie.

Taken van de VCP:

 1. Eerste opvang/aanspreekpunt
 2. Doorverwijzen
 3. Preventieactiviteiten

Ad A. Eerste opvang:

De VCP is er voor leden die te maken hebben met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP:  laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak  bespreekt mogelijke doorverwijzingen  informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende sportbond  vult het registratie- en rapportageformulier in

Ad B. Doorverwijzen

De VCP verwijst klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de sportbond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

Ad C. Preventieactiviteiten. De VCP: 

 • profileert zich binnen de eigen organisatie en draagt bij aan de bekendheid van de VCP in de vereniging.
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van Seksuele Intimidatie binnen de sport. 
 • bij aan beleidsuitvoering op sportverenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving 
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen Seksuele Intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.

Randvoorwaarden. De VCP: 

 • is geen bestuurslid
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur (de voorzitter)
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen 
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures 
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

Attitude. De VCP: 

 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon 
 • geniet het vertrouwen van de bij de sportvereniging of sportbond betrokken medewerkers en leden  heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid 
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen 
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

Vaardigheden. De VCP: 

 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en Seksuele Intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren 
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging 
 • kan reflecteren 
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden 
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving 
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Kennis. De VCP: 

 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden 
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht 
 • kent de sociale kaart betreffende Seksuele Intimidatie 
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Aanbevelingen. De VCP: 

 • heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen 
 • staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden

CONTACTGEGEVENS VERTROUWENSCONTACTPERSOON vv SWEEL:

Jannie van der Weide

Email: vertrouwenscontactpersoon@vvsweel.nl

Telefoon: 06 – 22 58 38 99