Agenda Algemene Ledenvergadering VV Sweel op 7 oktober 

Op vrijdagavond 7 oktober 2016 vindt de algemene ledenvergadering van VV SWEEL plaats. Bij deze worden alle leden uitgenodigd om naar de vergadering te komen.

De agenda is als volgt:

Agenda Algemene ledenvergadering VV SWEEL

Datum: 7 oktober 2016
Aanvangstijdstip: 20:00 uur
Locatie: Kantine Sportpark ’t Alterbarg

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering*
 4. Jaarverslag van het bestuur*
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting
 9. Vaststelling van de contributies
 10. Vaststelling van de begroting
 11. Benoeming bestuursleden
  • Aftredend niet herkiesbaar: Edwin Lahuis
  • Aftredend herkiesbaar: Jan Rein Koopman, Gerard Koops
  • Nieuw verkiesbaar: Rene Lanting
 12. Ontwikkelingen vv Sweel
 13. Rondvraag.

* stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage in de kantine.

 


Na de vergadering zullen we op feestelijke wijze stilstaan bij de nieuwe kantine.

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta