Algemene ledenvergadering vrijdag 11 september 2015De leden van VV SWEEL worden bij deze uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.

Agenda Algemene ledenvergadering VV SWEEL
Datum  : 11 september 2015
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: kantine sportpark ’t Alterbarg.

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering. De notulen liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine;
  3. Jaarverslag van het bestuur. Het jaarverslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine;
  4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  5. Verslag van de kascommissie;
  6. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  7. Vaststelling van de contributies;
  8. Vaststelling van de begroting;
  9. Toelichting op organisatie VV SWEEL. Toekomstige samenstelling bestuur en taken.
  10. Benoeming bestuursleden;
   • Aftredend: Lennart Elders, Gertjan Reinders (beiden niet verkiesbaar)
   • Verkiesbaar: Wichard Vorsteveld, Jasper Manting, Richard Kuper, Hilde Rotmensen.
  11. Benoeming kascommissie;
  12. Rondvraag.

 

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta