Agenda Algemene ledenvergadering 22 september 2017Algemene Ledenvergadering vv Sweel
Datum   : 22 september 2017
Tijd        : 20:00 uur
Locatie  : Kantine Sportpark ’t Alterbarg

Agenda

1.  Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (notulen liggen vanaf 19:00 uur ter inzage in de kantine)

4. Jaarverslag van het bestuur (jaarverslag ligt vanaf 19:00 uur ter inzage in de kantine)

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

6. Verslag van de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting

9. Vaststelling van de contributies

10. Vaststelling van de begroting

11. Benoeming bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Meems, Jan Rein Koopman, Richard Kuper, Jasper Manting
Verkiesbaar: Alfred Vrieling, Henk Nijenbanning, Jan Pol, Remko Koopman

12. Ontwikkelingen VV SWEEL

13. Rondvraag.

 

lid worden jeugd van vv Sweel
 
supportersvereniging vv Sweel Clubwebshop Muta